Το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συστάθηκε το 2008 (άρθ. 70 του ν. 3655/2008,ΦΕΚ 58 Ά 3-4-2008) ως Ν.Π.Δ.Δ. Αρχικά αποτελούσε συνένωση είκοσι (20) παλιότερων ανεξαρτήτων ασφαλιστικών Ταμείων που συγκροτούσαν τους Τομείς του, με σκοπό την απονομή επικουρικής σύναξης, παροχών υγείας και εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους των αντίστοιχων Τομέων του.

Μια σειρά διαθρωτικών αλλαγών στο τομέα των ασφαλιστικών ταμείων τα 2 τελευταία χρόνια επηρέασε τη δομή και άλλαξε τις αρμοδιότητες του ΤΑΥΤΕΚΩ. Μετά τις αλλαγές αυτές στο χώρο των ασφαλιστικών Ταμείων οι λειτουργίες και αρμοδιότητες του ΤΑΥΤΕΚΩ διαχωρίζονται στον Κλάδο Υγείας (α. παροχές σε χρήμα, β. η ασφάλιση και ειδικότερα η έκδοση βιβλιαρίων ασθένειαςκαι γ. η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα) και στον Κλάδο Πρόνοιας. Σύμφωνα με το Νόμο 3655 (ΦΕΚ Α/58/3-4-08) το Ταμείο ΤΑΑΠΤΠΓΑ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ και αποτελεί ιδιαίτερο Τομέα στο νέο Ταμείο που διατηρεί την αυτονομία του και παρέχει όλες τις παροχές σε χρήμα (ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας Ε.Κ.Α.Α., επίδομα συμπαράστασης, επίδομα ασθενείας, έξοδα κηδείας, κατασκηνώσεις μέσω ΤΑΥΤΕΚΩ κ.α.).

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ.

[list type=’3′]

 • Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας Ε.Κ.Α.Α.
  Από 1-6-2004 έχει θεσπιστεί για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενιαία κάρτα, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ -Ε.Κ.Α.Α., την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών Ταμείων της Ελλάδος, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για τουρισμό είτε για σπουδές είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.Η ισχύς της Ε.Κ.Α.Α. για μεν τους εν ενεργεία υπαλλήλους έχει ορισθεί για έξι (6) μήνες, για δε τους συνταξιούχους για ένα (1) έτος. Φυσικά με την λήξη της ισχύος της κάρτας μπορούν να ζητήσουν την εκ νέου έκδοση της.
  [blockquote align=’full’]Πληροφορίες Γραμματεία: 210-3605946.[/blockquote]

 

 • Επίδομα Συμπαράστασης
  Σε ασθενείς ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται συμπαράσταση ετέρου προσώπου, το Ταμείο ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑ χορηγεί επίδομα συμπαράστασης που σε μηνιαία βάση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 550,00). Για τη χορήγηση του πιο πάνω βοηθήματος, ο ασφαλισμένος πρέπει να καταθέσει στο Ταμείο μία σειρά από δικαιολογητικά (αίτηση, γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο, κ.α.)Για την παράταση της χορήγησης του επιδόματος απαιτείται εκ μέρους του ασφαλισμένου νέα αίτηση, γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και η έγκριση του Προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας.Τόσο η αρχική έγκριση όσο και η παράταση έχουν ισχύ για έξι (6) μήνες. Η πληρωμή γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει μία απόδειξη η οποία θα έχει όλα τα στοιχεία του μη συγγενικού προσώπου που του παρέχει την συμπαράσταση.
  [blockquote align=’full’]Πληροφορίες στο Τμήμα Παροχών:
  Κα Μαρκοπούλου, Κα Αυλωνίτου,  210-3605946[/blockquote]

 

 

 • Έξοδα Κηδείας
  Το ταμείο χορηγεί ανώτατο εφ’άπαξ βοήθημα το οποίο ανέρχεται μέχρι το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (€ 2.900). Το βοήθημα καταβάλλεται στον/στην σύζυγο ή σε αυτόν που επιμελήθηκε και πλήρωσε τα καταβληθέντα έξοδα ή σε άλλο πρόσωπο πέρα του/της εν ζωή συζύγου. Τέλος το βοήθημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα καταβληθέντα πραγματικά έξοδα.
  [blockquote align=’full’]Πληροφορίες στο Τμήμα Παροχών:
  Κα Μαρκο