ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 1

Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος από τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Hellenic Post Bank με την επωνυμία «Τράπεζα Αίματος απασχολούμενων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».

Άρθρο 2

Σκοποί της Τράπεζας Αίματος είναι:

α) Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της.

β) Εξυπηρέτηση των αιμοδοτών και συγγενών των μελών.

γ) Η παροχή βοήθειας και συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την τράπεζα.

δ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και ανάπτυξη της ιδέας της εθελοντικής προσφοράς αίματος στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Συλλόγου .

Άρθρο 3

Μέλη της Τράπεζας Αίματος είναι όλο το προσωπικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (συμβασιούχοι, μόνιμοι).

Διακρίνονται σε Τακτικά και μη Τακτικά μέλη :

  • Ως Τακτικά ορίζονται τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων (μόνιμοι και συμβασιούχοι) τα οποία είναι εθελοντές αιμοδότες και έχουν προσφέρει αίμα τουλάχιστον 2 φορές το έτος.
  • Μη τακτικά μέλη ορίζονται όσα μέλη του Συλλόγου έχουν προσφέρει αίμα 1 φορά ή δεν έχουν προσφέρει καθόλου.

Άρθρο 4

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Η προσφερόμενη κατά τις μαζικές και ατομικές αιμοδοσίες , ποσότητα αίματος , κατατίθεται για λογαριασμό της Τράπεζας Αίματος Προσωπικού Ταχ. Ταμιευτηρίου και θα διατίθεται , κατά προτεραιότητα στους αιμοδότες και στα μέλη των

οικογενειών τους. Τα υπόλοιπα περιστατικά θα αξιολογούνται ανάλογα με την κρισιμότητά τους. Επισημαίνεται δε ότι από το σύνολο των φιαλών που συγκεντρώνονται στην Τράπεζα Αίματος ένα ποσοστό παρακρατείται από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του εκάστοτε συνεργαζόμενου Κρατικού Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα:

Κάθε μέλος της Τράπεζας Αίματος μπορεί να ζητήσει αίμα για δικές του ανάγκες ή ανάγκες άλλων (παιδιά, γονείς, συζύγους, συγγενείς).

Γ ια τα Τακτικά μέλη ορίζεται ως ανώτερο όριο φιαλών χορήγησης :

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ιδίων αιμοδοτών και των συγγενών A βαθμού συνολικό ανώτατο όριο ορίζεται ίσο με το υπόλοιπο των φιαλών αίματος που έχει προσφέρει. Επίσης μέχρι πέντε (5) επιπλέον φιάλες , αν επιτρέπει το κατώτερο όριο αποθέματος.

Για τους συγγενείς πέραν του Α βαθμού καθώς και για μη συγγενικά πρόσωπα ως ανώτατο όριο χορήγησης ορίζεται ίσο με τον αριθμό των φιαλών αίματος που έχουν προσφέρει.

Για τα μη Τακτικά μέλη ορίζεται ως ανώτερο όριο φιαλών χορήγησης :

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ιδίων αιμοδοτών συνολικό ανώτατο όριο ίσο με το υπόλοιπο των φιαλών αίματος που έχουν προσφέρει. Επίσης δύο (2) επιπλέον φιάλες ανά έ